Herceg Novi, Montenegro

Description

The Store helper and driver job description are in charge of receiving incoming merchandise and handling outgoing merchandise for delivery or shipping. They need to load and unload stocks using lift equipment, organize and store merchandise, keep all the storage areas clean and tidy.  He needs to maintain a safe working environment by adhering to company safety rules and regulations at all times. They should know standard warehouse practice and able to lift and move heavy objects. They should safely use various lift equipment.

Detailed Responsibilities
 • Pack, stock, organize and rearrange products in a warehouse
 • Maintain cleanliness in the warehouse
 • Organize and maintain a record of inventories up to date
 • Monitor and manage the inventory control
 • Operate forklift and pallet jacks
 • Drive truck, passenger cars handling the warehouse material
 • Handle and operate necessary tools and accessories in maintaining the warehouse
 • Integrate best practice in handling warehouse material
 • Weighing and counting the received items
 • Moving all merchandise to the delivery area
 • Ensuring all the stock is secured in delivery vehicle to prevent damage during transit
 • Delivery of items to picking point in Mirista
 • Collecting delivery from supplier if requested by Procurement Manager
----

Pomoćni radnik u magacinu i vozač zadužen je za prijem ulazne robe i manipulaciju odlaznom robom za dostavu ili slanje. Vrši utovar i istovar robe pomoću opreme za dizanje, organizuje i skladišti robu, održava sve skladišne prostore čistima i urednima. Dužan je da održava bezbjedno radno okruženje pridržavajući se bezbjednosnih pravila i propisa kompanije u svakom trenutku. Treba da poznaje standardnu skladišnu praksu i da je sposoban da podiže i pomjera teške predmete. Treba da bezbjedno koristi različitu opremu za dizanje.

Detaljne odgovornosti
 • Pakuje, skladišti, organizuje i preslaže proizvode u magacinu
 • Održava čistoću u magacinu
 • Organizuje i ažurira evidenciju zaliha
 • Prati i upravlja kontrolom zaliha
 • Rukuje viljuškarom i dizalicama za palete
 • Vozi kamione, putnička vozila koja prevoze materijal iz magacina
 • Koristi i rukuje potrebnim alatima i priborom za održavanje magacina
 • Primjenjuje najbolju praksu u rukovanju skladišnim materijalom
 • Vrši vaganje i brojanje primljenih artikala
 • Premješta svu robu u prostor za dostavu
 • Vodi računa da su sve zalihe osigurane u dostavnom vozilu kako bi se spriječilo oštećenje tokom tranzita
 • Dostavlja artikle na mjesto preuzimanja u Mirištu
 • Preuzima isporuke od dobavljača ako to zatraži menadžer nabavki

Requirements

Required experience, education, behavior, skills and values
 • High school diploma and a minimum of 1 year's experience in a similar role.
 • Great knowledge of standard warehouse practice
 • Ability of using warehouse inventory management software
 • Ability to operate warehouse lift equipment
 • Ability to work as a part of the team
 • A store helper requires a valid driver’s license 
 • Language skills: fluency in local language, any additional language is a plus
 • Good MS Office skills and affinity to work with other IT tools

----

Potrebno iskustvo, obrazovanje, ponašanje, vještine i vrijednosti:

 • SSS i najmanje 1 godina iskustva na sličnim poslovima.
 • Odlično poznavanje standardne skladišne prakse
 • Sposobnost korišćenja softvera za upravljanje skladišnim zalihama
 • Sposobnost rukovanja opremom za podizanje u magacinu
 • Sposobnost da radi kao dio tima
 • Za pomoćnog radnika u magacinu potrebna je važeća vozačka dozvola
 • Poznavanje jezika: tečno poznavanje lokalnog jezika, svaki dodatni jezik je prednost
 • Dobro poznavanje rada u MS Office-u i afinitet za rad s drugim IT alatima

Department

Benefits

Responsibilities

Copyright © 2024 All rights reserved - MAMULA ISLAND